Вторник 26, Септември 2023г.

Санкции на учениците, права и задължения 

Публикувана на: 15.09.2021г. (обновена на: 21.09.2021 11:35:00)

Чл. 74. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в Правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

  1. „Забележка“ – за:

- 5 - 7  отсъствия по неуважителни причини;

- внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите;

- системно явяване без учебници, учебни помагала и домашни работи;

- регистрирани над 5 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение;

- противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;

- поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел и часове за наблюдение;

- опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците,  възпрепятстване на учебния процес,

цигари и наркотични вещества – първо нарушение.

  1. „Предупреждение за преместване в друго училище“– за:

- над 10  отсъствия по неуважителни причини;

- увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация – първо нарушение;

- системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;

- умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в училището;

- употреба на алкохол и други упойващи вещества – второ нарушение;

- прояви на физическо и психическо насилие – първо нарушение;

  1. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ –за:

- повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

- системно нарушаване на Правилника за дейността в училището;

- употреба на алкохол и наркотични вещества – трето нарушение;

- упражняване на физическо или психическо насилие – второ нарушение;

- унищожаване на училищно имущество – второ нарушение;

- други тежки нарушения.

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като го изпраща чрез охраната в кабинета на педагогическия съветник, последния отбелязва в специален дневник часа, от кой учител е отстранен и защо, предприетите дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение и уведомява родителя.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение. /съгласно чл.199 от ЗПУО/

Чл. 75. (1) Мерките по чл. 72, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(2) Санкцията „преместване в друго училище“ се налага за тежки или системни нарушения.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

/съгласно чл.200, ал 2-5 от ЗПУО/

Чл. 76. За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в

ЗПУО, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника

за дейността на училището, може да се налагат санкциите, определени в чл.199, ал. 1 ЗПУО, и мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 ЗПУО.

Чл. 77. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за

проблемното му поведение на ученика се предоставя планирана обща

подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от

координатора по чл. 7 съвместно с класния ръководител, учителите на

ученика и родителя.

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на

отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците.

Чл. 78. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик

се представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а

непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок

повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.

(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2,

както и в случаите, когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат

открити на посочения адрес, директорът на училището сигнализира

дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за

предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на

детето.

Чл. 79. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни

часове.

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като

половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20

минути - като едно отсъствие.

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че

е налице уважителна причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е

длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен

разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а

в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

Чл. 80. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни

причини в следните случаи:

  1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3

учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ

лекар или от лекар в лечебно заведение;

  1. поради участие в други дейности извън процеса на училищното

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти,

спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от

институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от

родителя;

  1. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано

писмено заявление от родителя до класния ръководител;

  1. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на

директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от

родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а

ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в

телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни

след връщането на ученика в училище.

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди

отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни

след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по

уважителни причини.

(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за

учениците в българските училища в чужбина се прилага действащото

законодателство на страната, в която е открито училището.

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от

учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е

противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час.Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с

медицински документ.

(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо

възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно

физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок

или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на

училището по време на учебния час, а директорът въз основа на

представените медицински документи определя със заповед начина на

уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове.

Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

Чл. 81. Санкциите „преместване в друго училище" и „преместване от

дневна форма в самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за

допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини през учебната

година.

Чл. 82. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява

родителя или съответното лице по чл. 60, ал. 1 или 2 за откриването на

процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция

„предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго

училище" или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на

обучение" - и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика

нарушение и условията по чл. 60, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, при които родителят

или определеното лице по чл. 60, ал. 2 може да участва в процедурата по

налагане на санкцията.

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на

училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с

обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по чл. 60, ал. 2.

Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя или

лицето по чл. 60, ал. 2 електронен адрес, като в този случай връчването се

удостоверява с копие от електронния запис за това.

Чл. 83. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от

него лице задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 60, ал. 2, има право

да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на

непълнолетния ученик, съответно на родителя или лицето по чл. 60, ал. 2,

когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие.

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на

изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на

мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от

училището, запознати с конкретното нарушение.

(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199,

ал. 2 или 3 ЗПУО се определя лице, което да докладва за извършеното

нарушение - класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

Чл. 84. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата

класният ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.

Чл. 85. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на

класния ръководител на ученика.

Чл. 86. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване

на разпоредбите на чл. 205 ЗПУО.

(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на

ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че

такива са били предприети, и причините те да не дадат резултат.

Чл. 87. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в

личния картон/личното образователно дело на ученика и в бележника за

кореспонденция.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго

училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по

ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на

образованието.(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение запреместване в друго училище", „преместване в друго училище" или

„преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за

срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен

успех.(4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени,

или предсрочно по реда, по който са наложени.

Сподели: