Вторник 16, Април 2024г.

УЧЕНИЦИТЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

УТВЪРДЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

 

 

90 Чл. (1) Учениците имат следните права (чл.171 от ЗПУО):

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. да избират профила и професията;
 4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно - информационно обслужване;
 6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 9. да участват в проектни дейности;
 10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часов чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 11. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

Чл.91. (1) За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

 1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
 2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
 3. консултиране на детето или ученика с психолог;
 4. консултиране на детето или ученика с педагогически съветник;
 5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
 6. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
 7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
 8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
 9. други дейности, определени в този правилник.

(2) Дейността се прилага за изясняване на конкретен проблем с цел насочване на ученика към определена подкрепа и мотивирането му за участие в дейности, които да доведат до разрешаване на проблема.

(4) Дейността се документира в дневника на класа и се информира родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето.

Чл.92. (1) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за противодействие на тормоза е прилагането на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна среда в институцията.

(2) Институционалната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на равнище училище и на равнище клас и паралелка, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и интервенция (реакция).

(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл.93. (1) Родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите от настоящия правилник.

(2) При отказ от страна на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, да изрази съгласие за дейностите по правилника директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на детето или ученика.

Чл.94. (1) Учениците имат следните задължения (чл.172 от ЗПУО):

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
 4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 6. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 7. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 9. да спазват правилника за дейността на институцията;
 10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 11. да не закъсняват безпричинно за учебните часове;
 12. да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник.
 13. да влизат в сградата на училището само след показване на ученическа карта или ученическа книжка на представителя на охранителната фирма;
 14. да бъдат на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 15. да опазват материално-техническата база и чистотата в сградата, двора и прилежащите територии на училището;
 16. да изхвърлят на определените за целта места в сградата на училището опаковките на използваните храни и напитки;
 17. да пазят чисто работното си място, класните стаи, кабинетите и физкултурния салон, като отпадъчните материали се изхвърлят на определените за тази цел места. При увреждане на училищното и държавното имущество носят материална отговорност за причинените щети, които родителите възстановяват в едноседмичен срок като закупуват материали и правят ремонт, материално възстановяват съответния предмет или заплащат стойността на щетите или на необходимия ремонт. Когато не е констатирана персонална вина класът/класовете, които в този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат щетата. Средствата се предават на домакина срещу документ. Ако щетата е невъзвратима по горепосочените начини се полага възпитателен труд като часовете се определят в зависимост от размера на щетата. При неспазване и просрочване на срока се налага санкция на извършителя/те;
 18. да не пречат на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 19. да не стават по време на час без разрешение на учителя и да не пречат на останалите ученици да работят;
 20. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;
 21. да оставят мобилната си техника по време на учебен час на място, определено от учителя;
 22. да идват на училище не по късно от 10 минути преди началото на учебните занятия и да заемат определеното си място след биенето на първия звънец;
 23. да бъдат в час със заместващ учител при отсъствие на титуляра;
 24. да изпълняват функциите на дежурен ученик- всеки клас определя по двама дежурни ученици за седмицата;
 25. да сигнализират за нередности, действия или бездействия на трети лица, които нарушават този правилник на класен ръководител, учител, директор;
 26. да посещават редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест да представят в 3- дневен срок медицинска бележка, издадена от личния лекар или документ от спортен клуб, в който членуват, като при особено важни причини родителите своевременно да информират класния ръководител за продължителността на отсъствията.

(2) Дежурните ученици са длъжни да:

 1. осигуряват реда и дисциплината в класната стая /кабинета по време на междучасие;
 2. следят за опазване на имуществото и МТБ в класните стаи през междучасията и при констатирани нарушения своевременно уведомяват преподавателя или дежурен учител;
 3. почистват дъската и проветряват класната стая/ кабинета през междучасията;
 4. информират преподавателите за отсъстващите ученици;
 5. дежурствата в класните стаи се организират от класните ръководители.

3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи (чл.62 от Наредба за приобщаващо образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017):

 1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

(4) Заявлението по ал. 3, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

(5) В случай, че заявлението по ал. 3, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

(6) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ.

(7) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 6, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

(8) В случаите по ал. 6, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика.

(9) Класните ръководители представят справка за отсъствията на учениците по уважителни и неуважителни причини за текущия месец на ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ до 2. число на следващия месец.

(10) Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ отразява справката за всички ученици по паралелки в НЕИСПУО в срок до 5.число на следващия месец.

(11) Ученикът е длъжен да полага грижи за съхраняването на безплатните учебници- в тях да не пише, рисува, оцветява, драска. В случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година, ученикът връща учебниците и неизползваните учебни помагала, което класния ръководител удостоверява на обходен лист. В случай, че ученикът невърне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) възстановяват учебника или неговата стойност в училището, съгласно (ПМС №79 на МС от 13.04.2016 година).

(12) Ученикът няма право да:

 1. Закъснява за учебните часове. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие (чл.61 от Наредба за приобщаващо образование).
 2. Участва в политически партии и организации.
 3. Учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак.
 4. Унижава личното достойнство на съучениците си, свързано с религиозни, етнически, полови различия и др.
 5. Има арогантно поведение и отношение към учителите и училищния персонал.
 6. Унищожава, фалшифицира, укрива или злоупотребява с училищна документация и училищна МТБ.
 7. Сяда на первазите на прозорците, да влиза без разрешение в учителската стая или да остава в сградата на училището след приключване на учебните занятия на своята учебна смяна, освен ако не е ангажиран в извънкласна дейност за деня.
 8. Носи под какъвто и да е предлог в училище всякакъв вид оръжие, спрей или други запалими вещества.
 9. Употребява наркотични вещества, алкохол или да пуши в сградата на училището и училищния двор.
 10. Се храни в класните стаи и коридорите, а само на определените за целта места (училищния стол, лавка и училищния двор).
 11. Използва лични електронни устройства по време на час, да внася топки и играчки в училище.
 12. Се явява в училище с облекло и във вид, който съответства на положението му на ученик и на добрите нрави:
 13. Недопустимо е явяването на ученика с екстравагантни прически, грим и маникюр в крещящи цветове, шорти, къси панталонки, шалвари , джапанки и др. С изключение на случаите, в които вътрешно училищни мероприятия, тържества изискват носенето на носии, екипи, костюми и др.
 14. Откаже предаването на учителя или оставянето на мобилната си техника на определеното за часа място, говори по телефона по време на час и да излиза за провеждане на разговори, без разрешение на учителя.
 15. Внася футболни, баскетболни, волейболни и други топки в сградата на училището. Същите да се оставят на съхранение при охраната на училището до приключване на учебните занятия.
 16. Малтретира съучениците си, прилагайки физическо и психическо насилие.
 17. Взема принудително вещи и пари от съучениците си или да присвоява чужда вещ, намерена на територията на училището. Намерени чужди вещи в района и сградата на училището се предават на охраната или на директор.
 18. Пречи на учителя и на училищния персонал по време на изпълнение на служебните им задължения и нарушава дисциплината и добрите норми на поведение по време на учебен час, междучасие, мероприятията извън училище и учебните екскурзии.
 19. Прикрива и да не съобщава за за нередности, действия или бездействия на трети лица, които нарушават този правилник на класен ръководител, учител, директор.

Чл.95. (1) Учениците са длъжни да:

 1. Изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
 2. Се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги спазват;
 3. Спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
 4. Спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
 5. Знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
 6. Не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
 7. Не сядат по первазите на прозорците.

(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата (правилата са уредени с училищни вътрешни правила за работа с интернет):

 1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
 2. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си,учителите и служителите на училището, както и за своите родители;
 3. Категорично се забранява изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки в социални мрежи, сайтове и лични чатове, без предварително съгласие на родителите или собствениците на снимките;
 4. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и други;
 5. Учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
 6. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
 7. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

Чл.96. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато: (чл.173 от ЗПУО)

 1. Се премества в друго училище;
 2. Се обучава в дневна, форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период по - дълъг от три месеца;
 3. Се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3)В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

 

Сподели: