Вторник 09, Август 2022г.

УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГР. СВИЛЕНГРАД 

СЪСТАВ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КИЧКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР:

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА

 

ДИРЕКТОРЪТ СТЕФАН КАЙМАКОВ УЧАСТВА СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В СЪБРАНИЯТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО.

Сподели: